h

Vluchtelingen enquête

26 maart 2016

Vluchtelingen enquête

Gemanipuleer met cijfers.

Nu de cijfers van de vluchtelinge enquête bekend zijn verbaast de SP Halderberge zich hier over. Laten we dit uitleggen. Er zullen het een en ander aan cijfers voorbijkomen, maar hier ontkomen we niet aan.

Kijkend op de gemeentelijke website onder resultaten enquête en rondetafelgesprekken opvang vluchtelingen Halderberge staat onder rondetafelgesprekken:

Van de ruim 24.000 inwoners die de enquête in konden vullen, hebben 7.245 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld (30%). De enquête is daarmee representatief.

Je mag toch verwachten dat voor de zorgvuldigheid de gemeente aangeeft hoeveel inwoners een uitnodiging hebben ontvangen. Want zijn dit er bijv. 24.200 dan zakt het percentage al naar onder de 30%. Zou het dan niet representatief zijn. Het is hier beter om te lezen dat er ruim 24.000 inwoners uitgenodigd zijn de enquête in te vullen en dat het ongeveer 30% is. En dat de gemeente de enquête representatief vindt. Dit is het eerste manipulatiemoment.

Uit de overige cijfers blijkt dat 7245 inwoners hebben gereageerd. Waarvan in de rapportage alleen het cijfer van de tegenstanders genoemd wordt, namelijk 63%. Dit is de conclusie die door de gemeente Halderberge wordt getrokken. Gemeente is eindverantwoordelijk in deze. Het betekent wel dat er toch nog 37% voor de opvang is. Hier hadden we geen gemeenschapsgeld verslindend onderzoek voor hoeven te houden. Ik hoop niet dat de gemeente Halderberge de illusie heeft dat het had verschild van de landelijke cijfers.

De SP Halderberge moet toch wel een behoorlijke kanttekening plaatsen bij deze cijfers, want waar hebben we het nu over. Er is door ongeveer 30% van de respondenten gereageerd. Dit betekent dat er door ongeveer 70% niet gereageerd is. Die 70% wordt in dezelfde enquête doorgeteld in dezelfde verhouding als de respondenten namelijk 63%/37%. Hier begint het tweede manipulatiemoment.

Laten we dit uitleggen. Er hebben 7245 inwoners gereageerd op de uitnodiging mee te doen. Van die 7245 zijn 63% tegen en 37% voor dit zijn respectievelijk 4565 tegenstanders en 2680 voorstanders. Van de totale respondenten is dit respectievelijk ongeveer 19% tegenstanders en ongeveer 11% voorstanders van de totale uitnodigingen aan de bevolking. Dit is het derde manipulatiemoment.

De SP Halderberge komt tot de volgende conclusie:

19% van de geënquêteerden is tegenstander.

11% is voorstander

En 70% heeft geen mening, maakt niet uit wat er gebeurt, geen vertrouwen in deze enquête, interesseert het niet, geen tijd gehad, brief in de papierbak tussen de reclame.

Daarnaast is de SP Halderberge van mening dat deze enquête is gehouden omdat de politiek verantwoordelijken voor het vluchtelingenbeleid geen mening meer hoeven te hebben en het al eerder door de SP Halderberge geconstateerde: de bevolking wil geen opname vluchtelingen blijkt uit de enquête en hierdoor gaan de volksvertegenwoordigers met de uitslag zijn verantwoordelijkheid trachten te ontlopen.

Daarnaast blijft de gemeente Halderberge verplicht om statushouders, mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, op te nemen en te huisvesten. Dit zijn 35 personen er voor de eerste helft van 2016. Dit kan gezien de grote groep vluchtelingen in de tweede helft van 2016 nog wel meer worden. Deze verantwoordelijkheid kunnen ze niet ontlopen en hebben we in de enquête niet terug gezien.

Reactie toevoegen

U bent hier